Duomenų apsauga

Dussmann Service

A. Bendroji dalis

„Dussmann Stiftung & Co. KGaA“ ir su ja susijusios įmonės (toliau – „Dussmann“) labai rimtai žiūri į jūsų asmens duomenų apsaugą ir laikosi duomenų apsaugos įstatymų nuostatų. Asmens duomenys bus tvarkomi tik tiek, kiek būtina atitinkamam tikslui pasiekti. Vadovaudamiesi teisės aktų nuostatomis mūsų darbuotojai įsipareigojo laikytis nutylėjimo, slaptumo ir duomenų apsaugos taisyklių.

Toliau paaiškiname, kokią informaciją renkame, kaip ši informacija naudojama ir kaip jūs galite pasinaudoti savo teisėmis. Duomenų apsaugos deklaraciją galite bet kada atsidaryti ir atsispausdinti per kiekvieno puslapio apačioje esantį skirtuką „Duomenų apsauga“.

Ši bendroji duomenų apsaugos deklaracija taikoma visoms „Dussmann Group“ svetainėms (įsk. „Kursana GmbH“, „Dresdner Kühlanlagenbau GmbH“ ir „HEBO Aufzugstechnik GmbH“), mūsų socialinei žiniasklaidai, bendravimui el. paštu ir mobiliosioms programėlėms išmaniesiems telefonams ir kitiems įrenginiams. Be bendros ir privalomos informacijos, atskiroms „Dussmann Group“ svetainėms parengėme papildomos individualios duomenų apsaugos informacijos. 

Svetainėje kulturkaufhaus.de būtina laikytis atskiros duomenų apsaugos informacijos. 

Jei turite klausimų, susisiekite su toliau nurodytu atsakingu asmeniu, sekite turimas nuorodas ir (arba) peržiūrėkite daugiau informacijos trečiųjų šalių svetainėse. Mūsų kontaktinius duomenis taip pat rasite rekvizitų skiltyje.

1. Atsakingas asmuo

Už duomenų tvarkymą atsako

„Dussmann Stiftung & Co. KGaA“
Friedrichstraße 90
10117 Berlin

Susijusių įmonių sąrašą galite atsisiųsti iš čia. Jei su mumis susijusiomis įmonėmis susisieksite tiesiogiai, per svetainę ar kitu būdu, ši įmonė bus atsakingu asmeniu.

Už duomenų apsaugą atsakingo mūsų darbuotojo kontaktai:
„Dussmann Stiftung & Co. KGaA“
Datenschutzbeauftragter
Friedrichstraße 90
10117 Berlin

datenschutz@dussmann.de
+49 30 20250

2. Asmens duomenys

Asmens duomenys yra bet kokia, su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, susijusi informacija (pvz., tikrasis jūsų vardas, adresas arba telefono numeris).

Ypatingos asmens duomenų kategorijos yra ypatingai saugomas asmens duomenų pogrupis, kuris aprašytas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 9 straipsnyje. Šiems duomenims be kita ko priskiriami sveikatos ir biometriniai duomenys.

Iš esmės asmens duomenis mes renkame tiesiogiai iš jūsų, nebent savo sutikimą jūs duodate kitaip. Mes tvarkome elektroniniu būdu mums perduotus jūsų asmens duomenis, taip pat informaciją, kurią surenkame raštu ar elektroniniu būdu, kai naudojatės mūsų svetaine arba su mūsų darbuotojais bendraujate telefonu. Tai atliekama tik teikiant ir administruojant mūsų paslaugas bei remiantis jūsų užpildytomis kontaktinėmis formomis ar kita korespondencija. 

3. Trečiųjų šalių prieiga prie jūsų asmens duomenų

Asmens duomenis tvarkome mes ir – jei to aiškiai neatmetėme – kitos „Dussmann Group“ koncerno įmonės arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai. Abiem pastaraisiais atvejais užtikrinsime, kad koncerno ar paslaugų įmonės laikytųsi atitinkamų įstatyminių duomenų apsaugos reglamentų ir iš šio duomenų apsaugos reglamento kylančių įsipareigojimų. 

Vyriausybinėms įstaigoms, turinčioms teisę gauti informaciją, asmens duomenys be jūsų sutikimo bus perduoti tik tuo atveju, jei mus įpareigos įstatymas arba teismo nutartis (BDAR 6 str. 1 d. c) p.).

Be to, jie gali būti perduoti pagal BDAR 6 str. 1 d. f) p., jei tai būtina norint pareikšti, įgyvendinti arba apginti teisinius reikalavimus ir jei nėra jokios priežasties manyti, kad jūs turite svarbesnį teisėtą interesą neperduoti savo duomenų. 

Jūsų duomenys taip pat bus perduoti trečiosioms šalims, jei tai teisiškai leistina ir pagal BDAR 6 str. 1 d. 1 sak. B) p. reikalinga su jumis susijusiems sutartiniams santykiams tvarkyti. 

4. Asmens duomenų gavėjas


Laikantis įstatymų nustatytų įgaliojimų, jūsų asmens duomenys pirmiausia gali būti atskleisti šioms gavėjų grupėms:

 • žiniatinklio analizės paslaugų teikėjui;
 • IT paslaugų teikėjams, kurie tvarko duomenis teikdami paslaugą (pvz., IT techninio aptarnavimo vykdytojams, prieglobos paslaugų teikėjams); 
 • failų ir duomenų naikinimo, spausdinimo paslaugų teikėjams;
 • rinkodaros ir prekybos paslaugų teikėjams;
 • naujienlaiškių siuntimo ir logistikos paslaugų teikėjams;
 • tiekėjams, pvz., medžiagų ir paslaugų;
 • bendradarbiavimo partneriams;
 • mokėjimo paslaugų teikėjams;
 • kredito įmonėms ir inkasavimo agentūroms;
 • atstovams;
 • auditoriams, mokesčių konsultantams, patariamosioms ir konsultacinėms įmonėms, draudimo bendrovėms; 
 • kitoms „Dussmann“ įmonėms, jei to reikia pasiūlymui pateikti, konkursui arba verslo santykiams inicijuoti, įgyvendinti ar apdoroti;
 • teismams, valdžios institucijoms, teisiniams patarėjams ar arbitražiniams tribunolams, jei tai būtina siekiant laikytis galiojančių įstatymų arba teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti.

Kai kurių koncerno gavėjų būstinė yra trečiosiose šalyse (ne ES šalyse). Pagal standartinėmis ES duomenų apsaugos nuostatomis grindžiamas duomenų apsaugos sutartis, koncerne „Dussmann“ užtikrina, kad taip pat ir gavėjas pat tinkamai apsaugotų jūsų asmens duomenis.

Grupės viduje teisinis duomenų perdavimo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f) p. Grupės viduje keitimasis duomenimis vidaus administravimo tikslais yra laikomas teisėtu interesu (BDAR 48 konstatuojamoji dalis).  

Prieš perduodami jūsų informaciją trečiosioms šalims, imamės pagrįstų veiksmų užtikrinti, kad gavėjai sutiktų laikytis taikomų duomenų apsaugos įstatymų ir išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą. Jei reikia, vykdant sutartinius įsipareigojimus duomenys bus perduodami užsakymams apdoroti, tokiu būdu užtikrinant, kad duomenys būtų tvarkomi tik numatytu tikslu ir būtų garantuojamos tinkamos saugumo priemonės.  

5. Pastaba dėl duomenų perdavimo į JAV

Mūsų svetainėje be kita ko yra įrankių, kuriuos teikia JAV įsikūrusios įmonės. Jei šios priemonės yra aktyvios, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti atitinkamų įmonių JAV serveriams. Norėtume atkreipti jūsų dėmesį, kad JAV nėra saugi trečioji šalis ES duomenų apsaugos teisės prasme. JAV įmonės yra įpareigotos perduoti asmens duomenis saugumo institucijoms, nesuteikiant jums, kaip susijusiam asmeniui, galimybės imtis prieš juos teisinių veiksmų. Todėl negalima atmesti galimybės, kad JAV institucijos (pvz., slaptosios tarnybos) apdoros, įvertins ir stebėjimo tikslais nuolat saugos jūsų duomenis JAV serveriuose. Šiai apdorojimo veiklai mes įtakos neturime.

6. Duomenų saugojimo trukmė

Jei renkant duomenis (pvz., pagal sutikimo deklaraciją) ar šioje duomenų apsaugos deklaracijoje nenurodomas aiškus saugojimo laikotarpis, asmens duomenys bus ištrinti, kai jie nebebus reikalingi saugomam tikslui pasiekti, nebent yra įstatymų nustatytų saugojimo reikalavimų (pvz., reikalavimą saugoti reglamentuojantys komerciniai ir mokestiniai įstatymai), kurie draudžia šiuos duomenis ištrinti.

Jei asmens duomenis saugome išimtinai saugojimo įsipareigojimams įvykdyti, jie paprastai yra blokuojami, kad būtų pasiekiami tik tuo atveju, kai tai būtina saugojimo įsipareigojimo tikslu.

Jei norite, kad jūsų duomenys būtų ištrinti arba pageidaujate atšaukti savo sutikimą duomenims tvarkyti, šie duomenys bus ištrinti kaip galima greičiau, jei nebus įsipareigojimo duomenims saugoti.

7. Sauga

Mes imamės visų būtinų techninių ir organizacinių saugumo priemonių jūsų asmens duomenims apsaugoti nuo praradimo ir netinkamo naudojimo. Jūsų duomenys yra saugomi saugioje įmonės aplinkoje, kuri nėra viešai prieinama. Visose svetainėse yra naudojamas SSL arba TLS šifravimas. Jūsų duomenys yra užšifruojami tiesiogiai perdavimo metu. Saugumo sumetimais daugiau informacijos šiuo klausimu neteikiame.

8. Duomenų subjekto teisės

Sutikimo atšaukimas

Jei jūs davėte sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, šį sutikimą jūs galite bet kada atšaukti, šiam sprendimui įsigaliojant ir ateičiai. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos iki atšaukimo momento sutikimo pagrindu atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui. Atšaukimo atveju atitinkamus duomenis nedelsdami ištrinsime, nebent tolesnis duomenų tvarkymas gali būti grindžiamas teisiniu pagrindu, kuris leidžia šiuos duomenis tvarkyti be sutikimo. Savo atšaukimą galite perduoti datenschutz @remove-this.dussmann.de arba siųsti paštu „Dussmann Stiftung & Co. KGaA“, Datenschutzbeauftragte (už duomenų apsaugą atsakingam darbuotojui), Friedrichstraße 90, 10117 Berlin.

Kitos teisės

Savo teises galite pareikšti ir jūsų šalyje esančiai nacionalinei „Dussmann Group“ atstovybei. Atsakingų asmenų pavardes ir adresus rasite filialų sąraše arba atitinkamos nacionalinės atstovybės rekvizitų skiltyje. 

Jūs turite teisę atsakingo „Dussmann Group“ asmens prašyti patvirtinimo, ar yra tvarkomi su jumis susiję asmens duomenys; jei taip yra, jūs turite teisę gauti informaciją apie šiuos asmens duomenis bei informaciją, detaliai nurodytą BDAR 15 str.

Jūs turite teisę reikalauti, kad atsakingas asmuo nedelsdamas ištaisytų neteisingus jūsų asmens duomenis ir prireikus papildytų neišsamius jūsų asmens duomenis (BDAR 16 str.). 

Jūs turite teisę reikalauti, kad atsakingas asmuo nedelsdamas ištrintų su jumis susijusius asmens duomenis, jeigu yra bent viena iš BDAR 17 str. išvardytų priežasčių, pvz., jei duomenys nebereikalingi numatytiems tikslams pasiekti (teisė į duomenų ištrynimą).

Jūs turite teisę iš atsakingo asmens reikalauti duomenų tvarkymo apribojimo, jei įvykdoma viena iš BDAR 18 str. išvardytų sąlygų, pvz., jei pateikėte duomenų tvarkymo prieštaravimą.

Jūs turite teisę, kiek tai techniškai įmanoma, mums pateiktus duomenis gauti įprastu ir kompiuterio nuskaitomu formatu arba, kad atsakingas asmuo perduotų šiuos duomenis kitam atsakingam asmeniui (teisė į duomenų perdavimą, BDAR 20 str.).

Jei jūsų asmens duomenys perduodami į šalį, esančią už ES ribų, kuri nesiūlo tinkamo apsaugos lygio, paprastai mes sudarome sutartį, kuria užtikrinamas tinkamas asmens duomenų apsaugos lygis. Be to, mes naudojame standartines duomenų apsaugos sąlygas, kurias galite pasiekti šiuo URL:
ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu dėl asmeninių priežasčių. Tokiu atveju atsakingas asmuo nebetvarkys asmens duomenų, nebent jis pateiks įtikinamų teisėtų duomenų tvarkymo priežasčių įrodymų, nusveriančių duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba duomenų tvarkymas yra skirtas pareikšti, įgyvendinti arba apginti teisinius reikalavimus (BDAR 21 str.).

Bet kuriuo metu ir be tolesnio svarstymo jūs galite nesutikti, kad jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju nebegalėsime naudoti jūsų duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.

Nepažeisdami jokių kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių, jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR (BDAR 77 str.). Šią teisę galite ginti savo gyvenamosios vietos, darbo vietos arba tariamo pažeidimo vietos valstybės narės priežiūros institucijoje. Pavyzdžiui, Berlyno „Dussmann Stiftung & Co. KGaA“ atsakinga priežiūros institucija yra Berlyno duomenų apsaugos ir informacijos laisvės komisaras, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin (Berlynas). Jūs taip pat bet kuriuo metu galite susisiekti ir su kita priežiūros institucija. Už Vokietijos ribų esančių valstybių narių atsakingi asmenys gali susisiekti su ten veikiančia kompetentinga institucija. 

Kitų nacionalinių ir tarptautinių duomenų apsaugos institucijų apžvalgą rasite čia.

B. Duomenų tvarkymas apsilankius mūsų svetainėje

1. Duomenų kategorijos, duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas
Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, jei jūs lankysitės mūsų svetainėje ir (arba) per svetainę sudarysite su mumis sutartį. Tvarkomi gali būti šie duomenys: 

 • vardas, pavardė;
 • adresas;
 • įmonės pavadinimas;
 • el. pašto adresas;
 • telefono ar fakso numeris;
 • užklausos data ir laikas;
 • prašymo turinys (konkretus puslapis);
 • prieigos būsenos / http būsenos kodas;
 • perduodamų duomenų kiekis;
 • užklausos svetainė;
 • naršyklės tipas ir versija;
 • naršyklės programinės įrangos kalba ir versija;
 • IP adresas ir interneto prieigos teikėjas;
 • operacinė sistema;
 • naudojant mobilųjį įrenginį – gamintojas arba tipo pavadinimas;
 • prekė arba paslauga;
 • banko ir kreditinės kortelės duomenys;
 • sveikatos arba priežiūros duomenys;
 • pranešimo lauke esančios žinutės ar duomenų turinys.

Šie duomenys bus naudojami svetainei valdyti (BDAR 6 str. 1 d. b) ir f) p.), sutarčiai vykdyti ir tvarkyti (BDAR 6 str. 1 d. b) p.) bei mūsų individualiais reklamos tikslais (gavus jūsų sutikimą pagal BDAR 6 str. 1 d. a) p. arba vadovaujantis mūsų teisėtais interesais pagal BDAR 6 str. 1 d. f) p.). Be to, šie duomenys bus naudojami vykdant savo teisinius įsipareigojimus valstijos ir federalinėms institucijoms (pvz., mokesčių inspekcijai) (BDAR 6 str. 1 d. c) p.). Tam, kad sudarant sutartį būtų galima jus identifikuoti, būtina nurodyti bent jau pavardę, vardą ir, jei taikoma, adresą. Be šios informacijos negalėsime vykdyti tam tikrų sutarčių. Jei jūs savo noru suteiksite mums papildomų duomenų, juos tvarkysime vadovaudamiesi BDAR 6 str. 1 d. f) p.

2. Žurnalo failai

Lankantis kai kuriuose mūsų puslapiuose, kad būtų užtikrintas sklandus svetainės prisijungimas ir kitais administravimo tikslais, paprastai laikinai išsaugome prisijungimo duomenis – vadinamuosius serverio žurnalo failus, kuriuos sistemos saugumo ir stabilumo sumetimais jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Tai yra:

 • naršyklės tipas ir versija;
 • naudojama operacinė sistema;
 • persiuntimo URL;
 • prieigos kompiuterio prieglobos pavadinimas;
 • serverio užklausos laikas;
 • IP adresas.

Duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 str. 1 d. f) p. Be sistemos saugumo ir stabilumo, mūsų teisėti interesai apima mūsų svetainėje naudojamų duomenų vertinimą, teisinių reikalavimų vykdymą, nusikalstamų veikų tyrimą ir mūsų IT saugumo sistemų priežiūrą.

3. Kontaktų formos

Jei jūs mūsų svetainėje naudojate kontaktų formą, kad galėtume tinkamai į jus kreiptis ir perduoti jūsų pranešimą atitinkamam „Dussmann“ asmeniui ir jis galėtų su jumis susisiekti, bus tvarkomi jūsų pateikti duomenys (pvz., lytis, vardas, įmonės pavadinimas, adresas, el. paštas, telefonas, užklausa).

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str.1 d. f) p., o jei jūsų prašymas yra skirtas sutarčiai sudaryti, šiuo tikslu reikalingų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b) p. Mūsų teisinis interesas yra atsakyti į jūsų užklausą. 

4. Užklausa el. paštu, telefonu arba faksu

Jei susisiekiate su mumis el. paštu, telefonu ar faksu, jūsų pateikti duomenys (pvz., vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, užklausa) bus tvarkomi jūsų užklausos apdorojimo tikslais. 

Duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 str. 1 d. b) p., jei jūsų prašymas skirtas sutarčiai sudaryti ar vykdyti. Visais kitais atvejais tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu veiksmingai apdoroti mums skirtą užklausą (BDAR 6 str.1 d. f) p.) arba jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a) p.), jei to buvo paprašyta. 

Jūsų per kontaktines užklausas išsiųsti duomenys bus ištrinti, kai nebegalios duomenų saugojimo tikslas (pvz., apdorojus jūsų prašymą) arba jūs paprašysite mūsų juos ištrinti, arba atšauksite savo sutikimą saugoti duomenis. Privalomos teisės aktų nuostatos, ypač teisės aktų nustatyti saugojimo terminai, liks nepakitę. 

5. Naujienlaiškiai

Jums užsakius vieną iš mūsų siūlomų naujienlaiškių, bus reikalingas tik galiojantis el. pašto adresas. Papildomi duomenys pateikiami savanoriškai. Užsiregistravus, mūsų sistema nusiųs el. laišką su patvirtinimo nuoroda, kuria galėsite patvirtinti naujienlaiškio prenumeratą. Tokiu būdu įsitikiname, kad jūs esate tikrasis nurodyto el. pašto adreso savininkas ir sutinkate gauti naujienlaiškį. Įtraukimas į naujienlaiškių platinimo sąrašą ir jų siuntimas įvyks tik tuo atveju, jei registracijos el. laiške patvirtinsite naujienlaiškių gavimo aktyvinimo nuorodą (vadinamoji dvigubo pasirinkimo procedūra). Registruojantis gauti naujienlaiškį bus išsaugotas jūsų IP adresas ir registracijos data bei laikas. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a) p. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti duomenų apsaugos deklaracijoje nurodytais kontaktais arba kiekviename naujienlaiškyje esančia prenumeratos atsisakymo nuoroda, o jūsų sprendimas įsigalios ir ateičiai. Naujienlaiškiams siųsti bendradarbiaujame su paslaugų įmonėmis, pvz., „CleverReach“ („CleverReach GmbH & Co. KG“, CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede) arba „Evalanche“ („SC-Networks GmbH“, Würmstraße 4, 82319 Starnberg). Apie „CleverReach“ arba „Evalanche“ naudojamų duomenų tvarkymą daugiau sužinosite Privatumo politikoje, kuri skelbiama https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ arba https://www.sc-networks.de/datenschutz/. Vadovaudamiesi BDAR 28 str., su „CleverReach“ ir „SC-Networks GmbH“ esame sudarę užsakymų apdorojimo sutartį.

Duomenis, kurie buvo pateikti prenumeruojant naujienlaiškį, saugosime tol, kol jūs atsisakysite naujienlaiškio prenumeratos, o po to, atsisakius prenumeratos, juos ištrinsime, išskyrus asmens duomenis, kurie reikalingi naujienlaiškio siuntimo priimtinumui įrodyti, kadangi jie nuo pat pradžių saugomi ne naujienlaiškiui siųsti, o siuntimo priimtinumui įrodyti. Teisinis šių duomenų (taip pat ir vėlesnio) saugojimo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f) p. Mūsų teisėtas interesas yra įrodyti naujienlaiškio siuntimo priimtinumą. 

6. Užsakymai per internetinį portalą

Gavus užklausą ar užsakymą per mūsų valdomą internetinį portalą, užpildant privalomus laukus bus prašoma pateikti duomenis, kurie reikalingi pasiūlymui parengti, užsakymui įvykdyti ir apdoroti, pavyzdžiui, jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, adresas (paslaugų teikimo ir atsiskaitymo adresas), informacija apie sutarties įvykdymą, banko ir kredito kortelių duomenys. Šie duomenys registruojami kliento paskyroje. 

Jūsų įvestus duomenis tvarkysime rengdami pasiūlymą, užsakymą, rezervavimą, vykdydami ir tvarkydami sutartinius santykius ir tvarkydami skundus, užklausas bei atsiskaitymams. Prireikus, duomenys, reikalingi atitinkamai užduočiai atlikti, bus perduoti atitinkamam aptarnaujančiam darbuotojui arba išorinei paslaugų įmonei.

Asmens duomenys bus ištrinti pasiekus tikslą arba, jei jie vis dar bus reikalingi sutartiniams santykiams įvykdyti, tvarkyti ir sąskaitoms išrašyti, arba tokiems veiksmams, kaip skundai, paklausimai, sąskaitų išrašymas arba teisiniams įsipareigojimams apdoroti, bus blokuojami ir naudojami tik šiais tikslais. 

Prieš tai nurodytų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b) p., o papildomas skundų nagrinėjimo pagrindas – BDAR 6 str. 1 d. c) p.

7. Įspėjimas apie naujienas / įspėjimas apie darbą

Naudodami mūsų įspėjimo apie naujienas arba įspėjimo apie darbą paslaugą būsite automatiškai informuoti, kai tik jūsų pasirinktose verslo srityse ar įmonėse atsiras jūsų filtro kriterijus atitinkančių naujų pranešimų arba naujų darbo vietų. Mums reikalingas tik galiojantis jūsų el. pašto adresas. Registruojantis pranešimams apie įspėjimus, naujienas arba darbus gauti bus išsaugotas jūsų IP adresas, registracijos data bei laikas ir filtro kriterijai. Užsakant įspėjimus apie darbą, taip pat bus išsaugotas registracijos puslapis. Duomenys bus naudojami tik pranešimams siųsti. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a) p. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti duomenų apsaugos deklaracijoje nurodytais kontaktais arba kiekviename pranešime apie naujienas arba darbus esančia prenumeratos atsisakymo nuoroda, o jūsų sprendimas įsigalios ir ateičiai.

Duomenis, kurie buvo pateikti užsakant įspėjimus apie naujienas ar darbus, saugosime tol, kol jūs atsisakysite įspėjimų apie naujienas ar darbus, o po to, atsisakius prenumeratos, juos ištrinsime. Duomenų, reikalingų pranešimų apie naujienas ar darbus siuntimo priimtinumui patvirtinti, saugojimo teisė lieka nepakitusi. Teisinis šių duomenų (taip pat ir vėlesnio) saugojimo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f) p. Mūsų teisėtas interesas yra įrodyti, kad įspėjimų apie naujienas ar darbus siuntimas yra priimtinas.

8. Slapukai, žiniatinklio švyturiai ir panašios technologijos

Kai kurios mūsų svetainės naudoja slapukus. Slapukai yra maži tekstiniai failai, leidžiantys jūsų galutiniame įrenginyje (asmeniniame, nešiojamajame ar planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir kt.)  išsaugoti konkrečią informaciją, kai lankotės vienoje iš mūsų svetainių (toliau kartu vadinami „slapukais“). Slapukai padeda mums nustatyti naudojimosi mūsų svetaine dažnumą ir vartotojų skaičių bei padaryti mūsų pasiūlymus jums kuo patogesnius ir efektyvesnius. Savo svetainėse mes naudojame sesijos slapukus (pasibaigus naršyklės sesijai jie ištrinami) ir nuolatinius slapukus (jie lieka jūsų galutiniame įrenginyje net pasibaigus naršyklės sesijai). 

Kai kuriais atvejais, kai lankotės mūsų svetainėje, jūsų galutiniame įrenginyje taip pat gali būti saugomi trečiųjų šalių įmonių slapukai (trečiųjų šalių slapukai). Tai leidžia mums ir jums naudotis tam tikromis trečiosios šalies įmonės paslaugomis (pvz., slapukai mokėjimo paslaugoms apdoroti). 

Slapukai atlieka skirtingas funkcijas. Daugybė slapukų yra techniškai būtini, nes be jų neveiks tam tikros svetainės funkcijos. Kiti slapukai naudojami vartotojų elgesiui įvertinti arba reklamai rodyti. 

Saugojimo laikotarpis priklauso nuo atitinkamo slapuko ir yra nurodytas toliau. Kai kurie slapukai ištrinami greičiau nei po valandos, kiti gali likti kompiuteryje keletą metų. Be to, jūs taip pat galite daryti įtaką saugojimo trukmei. Savo naršyklėje jūs galite bet kada ištrinti visus slapukus (taip pat žr. toliau esantį skyrių „Prieštaravimo teisė“). Be to, gavus jūsų sutikimą naudojami slapukai bus ištrinti vėliausiai po to, kai atšauksite savo sutikimą, tačiau saugojimo teisėtumas iki tol nebus paveiktas.

Slapukai, reikalingi elektroninio ryšio procesui vykdyti (būtinieji slapukai) arba tam tikroms norimoms funkcijoms teikti (pvz., pirkinių krepšelio funkcijai) arba svetainei optimizuoti (pvz., slapukai žiniatinklio auditorijai matuoti), jei nenurodytas kitas teisinis pagrindas, reikalingi pagal BDAR 6 str. 1 d. f) p. Mes, kaip svetainės operatoriai, turime teisėtą interesą saugoti slapukus, kad mūsų paslaugos būtų optimizuotos ir teikiamos be techninių klaidų. Jei yra prašomas sutikimas slapukams saugoti, šie slapukai bus saugomi tik gavus jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a) p.). Jūsų sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

Sutikimas dėl slapukų: kad galėtume nustatyti, ar davėte sutikimą tvarkyti su slapukais susijusius duomenis (jei reikia), remdamiesi savo teisėtu interesu (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) naudosime slapuką, kuris informuos apie tai, kokio tipo duomenų tvarkymui esate arba nesate davę savo sutikimą.

9. „Usercentrics“ sutikimo valdymo platforma

Tai sutikimo valdymo paslauga. Tai sutikimo valdymo paslauga. „Usercentrics GmbH“, Sendlinger Straße 7, 80331 Miunchenas, sutikimo valdymo tikslais naudojama svetainėje kaip duomenų tvarkytoja.

„Usercentrics“ renka žurnalo failo duomenis, o sutikimo duomenys leidžia mums informuoti vartotoją apie jo sutikimą naudoti tam tikrus slapukus ir kitas mūsų svetainės technologijas bei jas gauti, valdyti ir registruoti.

Duomenų tvarkymo tikslas – teisinių įsipareigojimų laikymasis ir sutikimo saugojimas.

Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. c) p. Tikslas yra žinoti vartotojų pageidavimus ir atitinkamai elgtis.

Duomenys bus ištrinti, kai nebebus reikalingi mūsų protokolavimui. Sutikimo duomenys pagal Prekybos kodekso (HGB) 257 str. turi būti saugomi 6 metus. Anksčiau duoto sutikimo atšaukimo pažyma bus saugoma trejus metus. Viena vertus, saugojimas pagal BDAR 5 str. 2 d. grindžiamas mūsų atskaitomybe. Tai įpareigoja mus laikytis asmens duomenų tvarkymo pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Usercentrics“ privatumo praktiką, apsilankykite https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

Toliau rasite duomenų tvarkymo įmonės duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresą: datenschutz @remove-this.usercentrics.com

10. „Matomo“

Savo svetainėje mes naudojame „Matomo“ – svetainių analizavimo programinę įrangą, kuri ES serveriuose valdoma tiekėjo „Matomo“. Paslaugų teikėjas yra Naujosios Zelandijos įmonė „InnoCraft Ltd“, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Naujoji Zelandija. Daugiau apie duomenis, tvarkomus naudojantis „Matomo“, galite sužinoti Privatumo politikoje https://matomo.org/privacy-policy/. Klausimus apie duomenų apsaugą galite siųsti el. paštu privacy @remove-this.matomo.org.

Naudojant „Matomo“, jūsų galutiniame įrenginyje gali būti nustatytas slapukas, kuris gali būti naudojamas veiklai sekti ir, pavyzdžiui, atpažinti pasikartojančius apsilankymus. Vartotojo IP adresas automatiškai sutrumpinamas, todėl daryti išvadas apie atskirus asmenis nebegalima. Be kita ko įvertinama apytikslė geografinė vieta, galutinis įrenginys, ekrano skiriamoji geba, naršyklė ir aplankyti puslapiai, įskaitant buvimo trukmę. 

Jei esame gavę jūsų sutikimą, duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 str. 1 d. a) p. Kitais atvejais vadovaujamasi BDAR 6 str. 1 d. f) p. Mūsų teisėtas interesas yra optimizuoti savo svetainę, tobulinti pasiūlymus ir internetinę rinkodarą.

11. „Google Analytics“

Mes naudojame „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslaugą, kurią teikia „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija (toliau – „Google“). „Google Analytics“ leidžia kurti svetainės naudojimo statistiką ir jos šaltinius. Slapuko saugojimo trukmė 2 metai. „Google Analytics“ naudojame tik statistiniais tikslais, pvz., stebėti, kiek vartotojų spustelėjo konkretų elementą ar informacijos dalį.

Šioje svetainėje taip pat naudojama „Google Analytics“ „demografinių charakteristikų“ funkcija. Tai leidžia kurti ataskaitas, kuriose yra teiginių apie svetainės lankytojų amžių, lytį ir pomėgius. Šie duomenys gaunami iš „Google“ reklamavimo pagal interesus ir trečiųjų šalių teikėjų lankytojų duomenų. Šie duomenys negali būti priskirti konkrečiam asmeniui. „Google“ paskyros veiklos ir informacijos naudojimą jūs galite sustabdyti adresu https://adssettings.google.com/authenticated, naudodami žymimąjį laukelį „Reklamavimo nustatymai“.

„Google Analytics“ remiasi slapukais ir renka informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine, įskaitant jūsų IP adresą. Kad svetainės lankytojai nebūtų identifikuojami pagal jų IP adresus, naudojame specialų kodą, užtikrinantį, kad jūsų IP adresas būtų perduodamas tik sutrumpinta ir todėl anonimiška forma. Šiuo sutrumpintu IP adresu atskirų vartotojų identifikuoti nebeįmanoma. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ duomenų apsaugą rasite čia: https://support.google.com/analytics/answer/2700409

Jūs galite užkirsti kelią duomenų rinkimui ir perdavimui „Google“, atsisiųsdami ir įdiegdami papildinį, pasiekiamą pagal šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Be to, adresu https://adssettings.google.com/anonymous jūs galite pakeisti nustatymus. Galiausiai, jūs galite neleisti saugoti slapukų, naudodami bendruosius naršyklės nustatymus.

Su „Google“ sutartas naudotojų ir įvykių duomenų, susietų su slapukais, naudotojo ir reklamavimo identifikatorių saugojimo laikotarpis yra 14 mėnesių.

Norint naudotis „Google Analytics“, reikalingas jūsų sutikimas, kurį gauname per iššokantį slapukų langą. Remiantis BDAR 6 str. 1 d. a) p., šis sutikimas yra teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas, kuris gali atsirasti, kai duomenys renkami naudojant žiniatinklio analizės priemones.

Be sutikimo, mes turime teisėtą interesą analizuoti svetainės lankytojų elgesį ir taip techniškai bei ekonomiškai tobulinti savo pasiūlymą. Su „Google Analytics“ mes galime atpažinti svetainės klaidas, identifikuoti atakas ir padidinti pelningumą. Teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f) p. (teisėtas interesas). Tačiau „Google Analytics“ mes naudosime tik tuo atveju, jei jūs duosite savo sutikimą.

„Google“ be kita ko apdoroja jūsų duomenis taip pat ir JAV. Norime atkreipti dėmesį, kad, Europos Teisingumo Teismo nuomone, šiuo metu nėra tinkamo duomenų perdavimo į JAV apsaugos lygio. Tai gali būti siejama su įvairia duomenų tvarkymo teisėtumo ir saugumo rizika.

Gavėjams, įsikūrusiems trečiosiose šalyse (už Europos Sąjungos ribų, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir ypač JAV), kaip duomenų naudojimo arba duomenų perdavimui į ten pagrindą „Google“ naudoja vadinamąsias standartines sutarties sąlygas (BDAR 46 str. 2 ir 3 d.). Standartinės sutarčių sąlygos yra ES Komisijos pateikti šablonai, kuriais siekiama užtikrinti, kad perduodant duomenis į trečiąsias šalis (pvz., JAV) ir juos ten saugant, jūsų duomenys taip pat atitiktų Europos duomenų apsaugos standartus. Šiomis sąlygomis „Google“ įsipareigoja laikytis Europos duomenų apsaugos standartų, kai tvarko atitinkamus jūsų duomenis, net jei duomenys yra saugomi, tvarkomi ir valdomi JAV. Šių sąlygų įgyvendinimas grindžiamas ES Komisijos nutarimu. Nutarimą ir atitinkamas standartines sutarties sąlygas galite rasti čia: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj

„Google Ads“ duomenų apdorojimo sąlygas („Google Ads Data Processing Terms“), kurios atitinka standartines sutarties sąlygas ir taip pat yra taikomos „Google Analytics“, rasite adresu https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Priimdami „Google Analytics“ Duomenų apdorojimo pataisą, dėl „Google Analytics“ naudojimo su „Google“ esame sudarę tiesioginio kliento sutartį. Daugiau apie „Google Analytics“ Duomenų apdorojimo pataisą rasite čia: https://support.google.com/analytics/answer/3379636

12. „Google Maps“ naudojimas

Žemėlapiams rodyti ir nuorodoms kurti ši svetainė naudoja „Google Maps“. „Google Maps“ valdo „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija („Google“). 

Norint naudoti „Google Maps“, reikalingas jūsų sutikimas, kurį gavome naudodami „Usercentrics“ sutikimo valdymo įrankį. Remiantis BDAR 6 str. 1 d. a) p., šis sutikimas yra teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas, kuris gali atsirasti, kai duomenys renkami naudojant „Google Maps“.

Be sutikimo, mes turime teisėtą interesą informuoti lankytojus apie mūsų buvimo vietą. Teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f) p. (teisėtas interesas). Tačiau „Google Maps“ mes naudosime tik tuo atveju, jei jūs duosite savo sutikimą.

Atidarant antrinius puslapius, kuriuose integruotas „Google Maps“, informacija apie naudojimąsi mūsų svetaine (pvz., IP adresas, įvesti paieškos terminai, platumos ir ilgumos koordinatės) perduodama į „Google“ serverius ir ten saugoma. Kadangi į savo svetainę integravome „Google Maps“, „Google“ jūsų naršyklėje nustatys bent vieną slapuką. Šis slapukas saugo duomenis apie jūsų kaip vartotojo elgesį. Šiame kontekste asmens duomenys taip pat gali būti perduodami į JAV esančius „Google LLC“ serverius. Norime atkreipti dėmesį, kad, Europos Teisingumo Teismo nuomone, šiuo metu nėra tinkamo duomenų perdavimo į JAV apsaugos lygio. Tai gali būti siejama su įvairia duomenų tvarkymo teisėtumo ir saugumo rizika.

Gavėjams, įsikūrusiems trečiosiose šalyse (už Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės Bendrijos zonos ribų, ypač JAV), kaip duomenų naudojimo arba duomenų perdavimui į ten pagrindą „Google“ naudoja vadinamąsias standartines sutarties sąlygas (BDAR 46 str. 2 ir 3 d.). Standartinės sutarčių sąlygos yra ES Komisijos pateikti šablonai, kuriais siekiama užtikrinti, kad perduodant duomenis į trečiąsias šalis (pvz., JAV) ir juos ten saugant, jūsų duomenys taip pat atitiktų Europos duomenų apsaugos standartus. Šiomis sąlygomis „Google“ įsipareigoja laikytis Europos duomenų apsaugos standartų, kai tvarko atitinkamus jūsų duomenis, net jei duomenys yra saugomi, tvarkomi ir valdomi JAV. Šių sąlygų įgyvendinimas grindžiamas ES Komisijos nutarimu. Nutarimą ir atitinkamas standartines sutarties sąlygas galite rasti čia: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj

„Google Ads“ duomenų apdorojimo sąlygas („Google Ads Data Processing Terms“), kurios atitinka standartines sutarties sąlygas ir taip pat yra taikomos „Google Maps“, rasite adresu https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

13. „Google Ads“ / „Google Ads Conversion“ stebėjimas

Mes naudojame „Google Ads“ ir „Google Ads Conversion“, kuriuos teikia „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija („Google“). „Google Ads“ leidžia atkreipti dėmesį į patrauklius pasiūlymus, išorinėse svetainėse pasitelkiant reklaminę medžiagą. Tai leidžia mums nustatyti, ar individualios reklamos priemonės yra sėkmingos. Šiuo tikslu mes naudojame vadinamuosius skelbimų serverio slapukus („AdServe-Cookies“), kurie leidžia išmatuoti tam tikrus sėkmės parametrus, tokius kaip skelbimų rodymas ar vartotojų paspaudimai. Jei spustelėsite „Google“ skelbimą ir taip pateksite į mūsų svetainę, jūsų galutiniame įrenginyje „Google Ads“ išsaugos slapuką. Šie slapukai paprastai nustoja galioti po 30 dienų. Jie nėra skirti jūsų tapatybei nustatyti. Šie slapukai leidžia „Google“ atpažinti jūsų žiniatinklio naršyklę. Informacija, gauta naudojant konversijos slapuką, naudojama konversijų statistikai generuoti. Mes nustatome bendrą naudotojų, kurie spustelėjo skelbimą ir buvo nukreipti į svetainę su konversijų stebėjimo žyma, skaičių. 

Minėtomis reklamos priemonėmis mes patys nerenkame ir netvarkome jokių asmens duomenų. Iš „Google“ mes gauname tik statistinius įvertinimus. Remdamiesi šiais vertinimais mes matome, kurios iš naudojamų reklamos priemonių yra ypač veiksmingos. Naudodami reklaminę medžiagą mes negauname jokių papildomų duomenų, ypatingai tokių, kurie leistų identifikuoti vartotoją. Naudodama rinkodaros įrankius jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su „Google“ serveriu. Įtakos duomenų, kuriuos „Google“ renka naudodama „Google Ads“, apimčiai ir tolesniam naudojimui neturime. „Google“ teigimu, duomenys yra užšifruojami ir saugomi saugiuose serveriuose. Jei turite „Google“ vartotojo paskyrą ir esate užsiregistravę, apsilankymą „Google“ gali priskirti jūsų vartotojo paskyrai. Net jei nesate užsiregistravę „Google“ ar nesate prisijungę, yra galimybė, kad „Google“ sužinos ir išsaugos jūsų IP adresą. 

Ištrindami esamus slapukus ir išjungę slapukų saugojimą savo interneto naršyklės nustatymuose jūs galite užkirsti kelią slapukų įdiegimui. Norėtume atkreipti jūsų dėmesį, kad tokiu atveju jūs galimai negalėsite išsamiai naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis. Užkirsti kelią slapukų saugojimui taip pat galima nustatant savo interneto naršyklę taip, kad slapukai iš domeno www.googleadservices.com būtų blokuojami (https://www.google.de/settings/ads). Norime atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šis nustatymas bus pašalintas ištrynus slapukus. Be to, su pomėgiais susijusias nuorodas galite išjungti per nuorodą http://optout.aboutads.info. Norime atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ištrynus slapukus bus ištrintas taip pat ir šis nustatymas.

Daugiau informacijos apie „Google“ naudojamus duomenis rasite šioje „Google“ svetainėje: https://policies.google.com/privacy.

Jei sutikote, kad būtų naudojamasi „Google Ads“, atitinkamo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a) p. (sutikimas). Pagal BDAR 6 str. 1 d. f) p., bendradarbiaudami su mūsų paslaugų teikėjais mes taip pat turime teisėtą interesą įvertinti mūsų informacinio pasiūlymo atskirų skelbimų, pasiūlymų ir funkcijų efektyvumą. Tačiau „Google Ads“ naudosime tik tuo atveju, jei jūs duosite savo sutikimą. 

Naudojant „Google Ads“, asmens duomenys taip pat gali būti perduodami į JAV esančius „Google LLC“ serverius. Norime atkreipti dėmesį, kad, Europos Teisingumo Teismo nuomone, šiuo metu nėra tinkamo duomenų perdavimo į JAV apsaugos lygio. Tai gali būti siejama su įvairia duomenų tvarkymo teisėtumo ir saugumo rizika. 

Gavėjams, įsikūrusiems trečiosiose šalyse už Europos Sąjungos ribų (ypač JAV), kaip duomenų naudojimo arba duomenų perdavimui į ten pagrindą „Google“ naudoja vadinamąsias standartines sutarties sąlygas. Šios sąlygos grindžiamos Europos Komisijos sprendimu dėl jų įgyvendinimo; sprendimą ir išlygas taip pat galite rasti čia: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj.

„Google“ reklamos produktų duomenų tvarkymo sąlygas, atitinkančias standartines sutarties sąlygas ir taip pat taikomas „Google Ads“, rasite adresu: https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

14. „YouTube“ naudojimas

Vaizdo įrašams pateikti mes naudojame „YouTube“. „YouTube“ yra vaizdo įrašų portalas – „Google“ dukterinė įmonė. Vaizdo įrašų portalą valdo „YouTube“, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, JAV. Jei mūsų svetainėje atidarote puslapį, kuriame yra įterptas „YouTube“ vaizdo įrašas, jūsų naršyklė automatiškai prisijungia prie „YouTube“ arba „Google“ serverių. Tuo metu (priklausomai nuo nustatymų) bus persiunčiami įvairūs duomenys. Už visą duomenų tvarkymą Europoje atsakinga „Google Ireland Limited“ (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Airija).

Įterptus „YouTube“ vaizdo įrašus mes naudojame padidinto privatumo režimu. Pasak „YouTube“ duomenų, tai reiškia, kad „YouTube“ nesaugo naudotojo, kuris peržiūri svetainę su įterptu „YouTube“ vaizdo įrašų grotuvu, bet nespustelėja vaizdo įrašo, kad šis būtų atkurtas, slapukų. Tačiau išplėstinis duomenų apsaugos režimas nebūtinai stabdo duomenų perdavimą „YouTube“ partneriams. Tokiu būdu, nepaisant to, ar žiūrite vaizdo įrašą, „YouTube“ užmezga ryšį su „Google DoubleClick“ tinklu.

Spustelėjus „YouTube“ vaizdo įrašų grotuvą, „YouTube“ gali išsaugoti slapukus vartotojo galutiniame įrenginyje (asmeniniame, nešiojamajame ar planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir kt.) arba naudoti panašias atpažinimo technologijas. Tokiu būdu „YouTube“ gali gauti informacijos apie šios svetainės lankytojus. Ši informacija naudojama, pvz., vaizdo įrašų statistikai rinkti, patogumui pagerinti ir sukčiavimo prevencijai. Prireikus, paleidus „YouTube“ vaizdo įrašą gali būti suaktyvintos tolesnės duomenų apdorojimo operacijos, kurioms mes neturime jokios įtakos. Mes patys nesaugome jokios asmenį identifikuojančios slapukų informacijos, įterptiems vaizdo įrašams atkurti. 

Gavus jūsų sutikimą , „YouTube“ bus naudojama tik per „Usercentrics“ sutikimo valdymo įrankį. Teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a) p. Sutikimą galima bet kada atšaukti. 

Surinktus duomenis „Google“ saugo skirtingą laiką. Kai kuriuos duomenis galite ištrinti bet kuriuo metu, kiti automatiškai ištrinami po tam tikro laiko, o dar kitus „Google“ saugo ilgesnį laiką. Kai kurie duomenys (pvz., „Mano veiklos“ elementai, nuotraukos ar dokumentai, produktai), kurie saugomi „Google“ paskyroje, bus saugomi tol, kol juos ištrinsite. Kai kuriuos duomenis, susietus su įrenginiu, naršykle ar programa, galite ištrinti net jei nesate prisijungę prie „Google“ paskyros.

„YouTube“ be kita ko apdoroja jūsų duomenis taip pat ir JAV. Norime atkreipti dėmesį, kad, Europos Teisingumo Teismo nuomone, šiuo metu nėra tinkamo duomenų perdavimo į JAV apsaugos lygio. Tai gali būti siejama su įvairia duomenų tvarkymo teisėtumo ir saugumo rizika. Gavėjams, įsikūrusiems trečiosiose šalyse (už Europos Sąjungos ribų, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir ypač JAV), kaip duomenų naudojimo arba duomenų perdavimui į ten pagrindą „YouTube“ naudoja Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarties sąlygas (BDAR 46 str. 2 ir 3 d.). Tvarkant atitinkamus duomenis už ES ribų, šios sąlygos įpareigoja „YouTube“ laikytis ES duomenų apsaugos standartų. Šių sąlygų įgyvendinimas grindžiamas ES Komisijos nutarimu. Nutarimą ir sąlygas taip pat galite rasti čia: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Kadangi „YouTube“ yra „Google“ dukterinė įmonė, yra taikoma bendra privatumo politika. Jei apie tai, kaip tvarkomi jūsų duomenys, norite sužinoti daugiau, rekomenduojame perskaityti duomenų apsaugos deklaraciją https://policies.google.com/privacy.
 

15. Indeed.com žiniatinklio analizės įrankio naudojimas

Kai kuriose mūsų svetainėse naudojamas žiniatinklio analizės įrankis iš „Indeed Ireland Operations Ltd.“, 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Airija. Siekdama analizuoti naudojimąsi svetaine, „Indeed“ renka ir įvertina tam tikrus jūsų naršyklės perduodamus naudojimo duomenis. Statistinį persiuntimų skaičiaus įvertinimą mes gauname iš potencialių pretendentų. Šiems naudojimo duomenims rinkti „Indeed“ gali naudoti vieną ar daugiau slapukų. Be to, „Indeed“ perduodamas ir atitinkamu metu jūsų įrenginiui priskirtas IP adresas, ir konkrečios naršyklės identifikatorius. IP adresas yra reikalingas tik seansui identifikuoti ir geografinei vietai nustatyti (iki miesto lygio).

Šio perdavimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f) p. Kad mūsų informacinio pasiūlymo lankytojai galėtų naudotis mūsų svetaine, mūsų teisėtas interesas yra mūsų darbo skelbimų patrauklumo vertinimas ir, remiantis tuo, efektyvesnis darbo skelbimų rengimas bei vartotojų profilių slapyvardžių kūrimas.

Daugiau informacijos apie tai „Indeed“ pateikia šioje nuorodoje: https://de.indeed.com/legal
 

16. „Facebook“ gerbėjų puslapis

„Facebook“ mes valdome vadinamuosius gerbėjų puslapius. Tai „Facebook“ platformoje siūlomos internetinės svetainės, skirtos pristatyti mus kaip įmonę ir, pavyzdžiui, susisiekti su esamais ir potencialiais klientais. Paslaugos teikėjas yra Amerikos įmonė „Meta Platforms Inc“ (toliau – „Facebook“). Už Europos erdvę yra atsakinga įmonė „Meta Platforms Ireland Limited“ (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija).

Bendra atsakomybe su „Facebook“

Kartu su „Facebook“ esame atsakingi už jūsų duomenų rinkimo ir naudojimo statistiniam apdorojimui etapą; apdorojimas vyksta, kai lankotės mūsų gerbėjų puslapyje. Turėdami toliau pateiktą informaciją, pagal bendrą atsakomybę mes laikomės įsipareigojimo teikti informaciją. Jums apsilankius mūsų gerbėjų puslapyje, „Facebook“ rinks ir tvarkys jūsų asmens duomenis, tokius kaip jūsų IP adresas bei kita informacija, slapukų pavidalu saugoma jūsų galutiniame įrenginyje. Tai taikoma tiek tiems lankytojams, kurie turi „Facebook“ paskyrą, tiek tiems, kurie nėra užsiregistravę „Facebook“. Kokie būtent duomenys yra tvarkomi, galite sužinoti „Facebook“ pateiktoje „Informacijoje apie puslapio įžvalgų duomenis“: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.  

Šio apdorojimo rezultatus mums, kaip gerbėjų puslapio operatoriui, „Facebook“ pateikia apibendrintą, statistinę ir anoniminę vartotojų statistiką. 

Šiame kontekste apie jus surinktus duomenis „Facebook“ tvarkys ir, prireikus, perduos į šalis, kurios nepriklauso Europos Sąjungai. Kokie duomenys apdorojami savo tikslais, „Facebook“ aprašo savo duomenų politikoje, kurią galite pasiekti spustelėję šią nuorodą: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Ten taip pat rasite informacijos, kaip susisiekti su „Facebook“ ir kaip nustatyti skelbimus. Tolesniam „Facebook“ duomenų tvarkymui mes neturime jokios įtakos. „Facebook“ lieka pati atsakinga už asmens duomenų, susijusių su apsilankymais gerbėjų puslapiuose, už kuriuos nėra bendros atsakomybės, tvarkymą.

„Facebook“ be kita ko apdoroja jūsų duomenis taip pat ir JAV. Norime atkreipti dėmesį, kad, Europos Teisingumo Teismo nuomone, šiuo metu nėra tinkamo duomenų perdavimo į JAV apsaugos lygio. Tai gali būti siejama su įvairia duomenų tvarkymo teisėtumo ir saugumo rizika. 

Gavėjams, įsikūrusiems trečiosiose šalyse (už Europos Sąjungos ribų, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir ypač JAV), kaip duomenų naudojimo arba duomenų perdavimui į ten pagrindą „Facebook“ naudoja vadinamąsias standartines sutarties sąlygas (BDAR 46 str. 2 ir 3 d.). Standartinės sutarčių sąlygos („Standard Contractual Clauses“ – SCC) yra ES Komisijos pateikti šablonai, kuriais siekiama užtikrinti, kad perduodant duomenis į trečiąsias šalis (pvz., JAV) ir juos ten saugant, jūsų duomenys taip pat atitiktų Europos duomenų apsaugos standartus. Šiomis sąlygomis „Facebook“ įsipareigoja laikytis Europos duomenų apsaugos standartų, kai tvarko atitinkamus jūsų duomenis, net jei duomenys yra saugomi, tvarkomi ir valdomi JAV. Šių sąlygų įgyvendinimas grindžiamas ES Komisijos nutarimu. Nutarimą ir atitinkamas standartines sutarties sąlygas galite rasti čia: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj.
Jei lankydamiesi mūsų gerbėjų puslapyje esate prisijungę prie „Facebook“ kaip vartotojas, jūsų įrenginyje bus slapukas su jūsų „Facebook“ identifikatoriumi. Tai leidžia „Facebook“ suprasti, kad lankėtės mūsų gerbėjų puslapyje ir kaip juo naudojotės. Tai taip pat taikoma ir visiems kitiems „Facebook“ puslapiams. Jei norite to išvengti, turėtumėte atsijungti nuo „Facebook“ arba išjungti funkciją „likti prisijungus“, ištrinti savo įrenginio slapukus ir išjungti bei iš naujo paleisti naršyklę.

Su mumis sudarytoje sutartyje (pasiekiama adresu https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
„Facebook“ sutinka prisiimti pagrindinę atsakomybę pagal BDAR už vadinamųjų įžvalgų duomenų tvarkymą ir pagal BDAR vykdyti visus įsipareigojimus, susijusius su šių įžvalgų duomenų tvarkymu. Mes nepriimame jokių sprendimų dėl įžvalgų duomenų ir bet kokios kitos informacijos, kylančios iš BDAR 13 str., apdorojimo. Su sutarties esme galite susipažinti čia:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Jei norite pagal BDAR pasinaudoti jums priklausančia duomenų subjekto teise (žr. toliau E.3 p.), norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad kilus abejonių patys negalėsime visiškai įgyvendinti šių teisių. Todėl tikrai veiksmingiau būtų tiesiogiai susisiekti su „Facebook“. Informacijos apie jūsų teises, susijusias su puslapių įžvalgomis, „Facebook“ pateikia čia:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Dėl puslapio įžvalgų ir bendros atsakomybės su „Facebook“, jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl jūsų konkrečios situacijos priežasčių. Informacijos, kaip pasinaudoti prieštaravimo teise, rasite čia:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Jei jums vis tiek reikia pagalbos, nedvejodami susisiekite su mumis. Tuomet jūsų užklausą, kiek ji bus susijusi su įžvalgų duomenimis, persiųsime „Facebook“.

Lankytojų asmens duomenų tvarkymas skirtas gerbėjų puslapiui teikti ir mūsų gerbėjų puslapio naudojimo statistikai įvertinti. Šis vertinimas mums atliekamas anonimiškai. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f) p. Kad mūsų informacinio pasiūlymo lankytojai galėtų naudotis mūsų svetaine, mūsų teisėti interesai, susiję su asmens duomenų rinkimu lankantis gerbėjų puslapyje ir statistinių vertinimų kūrimu, yra: bendravimas ir ryšio palaikymas su suinteresuotomis šalimis ir klientais; informacijos apie mūsų įmonę skleidimas; anonimizuotas gerbėjų puslapio naudojimo įvertinimas ir pristatymas bei vartotojų profilių pseudonimų kūrimas. Jei jūs davėte sutikimą, kad „Facebook“ tvarkytų ir saugotų duomenis, šis sutikimas bus laikomas teisiniu duomenų tvarkymo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a) p.). Tačiau „Facebook“ naudosime tik tuo atveju, jei jūs duosite savo sutikimą. Sutikimą galima bet kada atšaukti. 

Iš esmės „Facebook“ saugo duomenis tol, kol jų nebereikia savo paslaugoms ir „Facebook“ produktams. Visame pasaulyje „Facebook“ turi serverių, kuriuose saugomi jo duomenys. Duomenys bus visiškai ištrinti tik tuo atveju, jei visiškai ištrinsite savo „Facebook“ paskyrą.

„Facebook“ duomenų tvarkymo sąlygas, atitinkančias standartines sutarties sąlygas, rasite adresu https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Daugiau apie duomenis, tvarkomus naudojantis „Facebook“, galite sužinoti Privatumo politikoje https://www.facebook.com/about/privacy.

Mūsų pačių atsakomybė

Siekdami atsakyti į jūsų užklausas, bendrauti su jumis ir gerbėjų puslapyje skelbti informaciją arba mūsų siūlomą turinį, mes taip pat tvarkome naudojimosi gerbėjų puslapiu duomenis, kuriuos jūs pateikiate savanoriškai (pvz., komentare). Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f) p. ir, jei prašymas skirtas sutarčiai sudaryti, BDAR 6 str. 1 d. b) p. Mūsų teisėtą interesą sudaro efektyvus vartotojų, klientų ir suinteresuotųjų šalių informavimas bei bendravimas su šiais žmonėmis. Jei jūs davėte sutikimą, kad „Facebook“ tvarkytų ir saugotų duomenis, šis sutikimas bus laikomas teisiniu duomenų tvarkymo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a) p.). Tačiau „Facebook“ naudosime tik tuo atveju, jei jūs duosite savo sutikimą. Sutikimas gali būti bet kada atšauktas.
Jei tvarkant duomenis tai susiję su mūsų pačių atsakomybe, kviečiame susisiekti su mumis ir pareikšti savo, kaip suinteresuoto asmens, teises. Tačiau jei šis duomenų tvarkymas susiję tik su „Facebook“ atsakomybe, iš anksto norime atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mūsų galimybės pasinaudoti savo teisėmis apsiriboja nukreipimu į atitinkamus „Facebook“ skyrius.
 

17. Socialinės žiniasklaidos nuorodos

Kai kuriose mūsų svetainėse yra nuorodų į kitas svetaines, pvz., „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“, „Xing“ ir „LinkedIn“. Tai paprasčiausios nuorodos, o ne papildiniai. Atsakomybę už duomenų apsaugos reikalavimus atitinkantį veikimą turi garantuoti atitinkami paslaugų teikėjai. Mes neturime įtakos tam, ar operatoriai laikosi duomenų apsaugos taisyklių. Jei norite gauti daugiau informacijos apie jų duomenų tvarkymą, ją rasite šių teikėjų interneto svetainių atitinkamose duomenų apsaugos deklaracijose.

C. Duomenų tvarkymas bendradarbiaujant su verslo partneriais

Tvarkant duomenis, bendradarbiaujant su verslo partneriais, papildomai galioja verslo partnerių duomenų apsaugos deklaracija. Ją rasite čia.

Susijusių įmonių sąrašą galite atsisiųsti iš čia.

D. Duomenų tvarkymas teikiant paraiškas

Paraiškų teikimo procedūrai papildomai yra taikoma paraiškų teikimo duomenų apsaugos deklaracija. Ją rasite čia.

Susijusių įmonių sąrašą galite atsisiųsti iš čia.

 

E. Šios duomenų apsaugos deklaracijos pakeitimai

Siekdami užtikrinti, kad mūsų duomenų apsaugos informacija visada atitiktų galiojančius teisinius reikalavimus, pasiliekame teisę bet kada atlikti pakeitimus. Tai taip pat taikoma tuo atveju, jei duomenų apsaugos informacija turi būti koreguojama dėl naujų ar peržiūrėtų pasiūlymų ar paslaugų.

Jei dėl šios duomenų apsaugos deklaracijos turite klausimų ar pasiūlymų, nedvejodami susisiekite su mumis. Džiaugiamės, kad patikėjote mums savo duomenis.

Būklė: 2022-09-08