Duomenų apsauga

Dussmann Service

A. Bendroji dalis

„Dussmann Stiftung & Co. KGaA“ ir su ja susijusios įmonės (toliau vadinamos „Dussmann“) rimtai vertina jūsų asmens duomenų apsaugą ir laikosi duomenų apsaugos įstatymų nuostatų. Asmens duomenys tvarkomi tik konkrečiu tikslu ir tik reikalinga apimtimi. Mūsų darbuotojai įpareigoti saugoti paslaptis, paisyti konfidencialumo ir laikytis įstatymų numatytų duomenų apsaugos taisyklių.

Toliau paaiškinsime, kokią informaciją rinksime ir kaip šią informaciją naudosime. Taip pat informuosime jus, kokiais tikslais yra tvarkomi jūsų duomenys ir kaip galite pasinaudoti savo teisėmis. Privatumo politiką galima bet kada atsidaryti ir atsispausdinti, kiekvieno puslapio paraštėje paspaudus nuorodą „Datenschutz“ („Privatumo politika“).

1. Atsakingoji įstaiga

Už duomenų tvarkymą atsakinga įstaiga yra

„Dussmann Stiftung & Co. KGaA“
Friedrichstraße 90
10117 Berlynas

Susijusių įmonių sąrašą galite peržvelgti paspaudę šią nuorodą https://www.dussmanngroup.com/verbundene-unternehmen/. Jei tiesiogiai, per interneto svetainę ar kitu būdų kreipsitės į vieną iš susijusių įmonių, ši įmonė ir bus atsakinga.

Mūsų duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija:

„Dussmann Stiftung & Co. KGaA“,
Datenschutzbeauftragter (duomenų apsaugos pareigūnas)
Friedrichstraße 90
10117 Berlynas
datenschutzbeauftragter @remove-this.dussmann.de
Telefonas +49 30 2025-0

2. Asmens duomenys

Asmens duomenys – tai visa informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu (pvz., tikrasis jūsų vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris).

Ypatingos asmens duomenų kategorijos – tai ypatingai saugomas asmens duomenų pogrupis, aprašytas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (vok. DS-GVO) 9 str. Jam taip pat priskiriama informacija apie sveikatą ir biometriniai duomenys.

Asmens duomenis paprastai mes gauname tiesiai iš jūsų. Nebent jūs išreiškiate kitokią valią. Mes tvarkome iš jūsų elektroniniu būdu gautus asmens duomenis bei informaciją, kurią raštu arba elektroniniu būdu surenkame jums naršant mūsų interneto svetainėse arba telefoninio pokalbio su mūsų darbuotojais metu. Tai atliekame tik teikiant ir administruojant mūsų paslaugas ir naudojant jūsų užpildytus kontaktinius blankus bei kitą korespondenciją.

3. Trečiųjų asmenų prieiga prie jūsų asmens duomenų

Asmens duomenis mes tvarkome patys, ir – jei tiesiogiai nesame atsisakę šio būdo – juos tvarkyti padeda kitos „Dussmann Group“ įmonės arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai. Abiem pastaraisiais atvejais prieš tai įsitikiname, kad tiek grupės įmonės, tiek paslaugų teikėjų įmonės laikosi atitinkamų teisinių duomenų apsaugos taisyklių ir įsipareigojimų, kylančių iš šios privatumo politikos.

Jūsų asmens duomenys be jūsų sutikimo gali būti perduodami valdžios institucijoms, turinčioms teisę gauti informaciją, tik tokiu atveju, jei esame įpareigoti įstatymų arba įpareigojami teismo sprendimu (DS-GVO 6 str. 1 d. c) p.).

Be to, duomenys gali būti perduodami ir pagal DS-GVO 6 str. 1 d. f) p., jei tai būtina norint pareikšti, įgyvendinti ar ginti bet kokį teisinį ieškinį ir nėra pagrindo manyti, kad turite svarbesnį teisėtą interesą neatskleisti savo asmens duomenų.

Jūsų duomenys bus perduodami trečiosioms šalims tiek, kiek leidžia įstatymai ir kiek tai yra reikalinga pagal DS-GVO 6 str. 1 d. 1 sak. b) p., norint susitarti su jumis dėl sutarties vykdymo.

4. Asmens duomenų gavėjas

Remiantis teisiniais įgaliojimais, jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti visų pirma šioms gavėjų kategorijoms:

 • analitinėms interneto tarnyboms,
 •  IT paslaugų teikėjams, kurie tvarko duomenis, esančius paslaugų teikimo dalimi (pvz., IT techninės priežiūros atliekančioms įmonėms, prieglobos paslaugas teikiančioms įmonėms),
 •  bylas ir duomenis naikinantiems paslaugų teikėjams, spaudos paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams,
 • rinkodaros ir pardavimo paslaugų teikėjams,
 • naujienlaiškių platinimo ir logistikos paslaugų teikėjams,
 •  tiekėjams, pvz., medžiagų ir paslaugų,
 •  bendradarbiavimo partneriams,
 • mokėjimo agentūroms,
 •  kredito bendrovėms ir inkasavimo įmonėms,
 • agentams,
 • auditoriams, finansų patarėjams, konsultacinėms įmonėms, draudimo bendrovėms,
 • kitoms „Dussmann“ bendrovėms, jei tai reikalinga pasiūlymui, kvietimui dalyvauti konkurse arba verslo santykiams inicijuoti, vykdyti ar sureguliuoti,
 • teismams, institucijoms, teisiniams konsultantams arba arbitražams, jei tai reikalinga norint laikytis galiojančių įstatymų arba pareikšti, įgyvendinti ar ginti teisinius interesus.

Dalis grupės viduje esančių gavėjų yra įsikūrę trečiosiose šalyse (ne ES šalyse). Grupės viduje „Dussmann“ sudaro sutartis remdamasi ES standartizuotais duomenų apsaugos įstatymais, todėl jūsų asmens duomenys, net ir patekę pas gavėjus, bus pakankamai apsaugoti.

Duomenys grupės viduje perduodami vadovaujantis DS-GVO 6 str. 1 d. f) p. Apsikeitimas duomenimis grupės viduje vidaus administravimo tikslais vyksta tik esant teisėtam interesui (DS-GVO, 48-ta preambulė).

Prieš perduodami jūsų duomenis trečiosioms šalims, mes imamės reikalingų priemonių įsitikinti, kad gavėjai įsipareigoja laikytis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų ir asmens duomenų konfidencialumo. Jei reikia, duomenys bus perduodami kaip užsakymo apdorojimo sutarties dalis, kad būtų užtikrinta, kad duomenys yra tvarkomi numatytu tikslu ir yra užtikrinamos tinkamos saugumo priemonės.

B. Duomenų tvarkymas lankantis mūsų svetainėse

1. Duomenų kategorijos, tikslai ir duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jei jūs lankotės mūsų interneto svetainėse ir (arba) su mumis sudarote sutartį dėl interneto svetainės, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis. Gali būti tvarkomi šie duomenys:

 • vardas, pavardė;
 • adresas;
 • įmonės pavadinimas;
 • el. pašto adresas;
 • telefono ar fakso numeris;
 • užklausos data ir laikas;
 • turinys (konkretus puslapis);
 • prieigos statusas / http statuso kodas;
 • perduodamas duomenų kiekis;
 • interneto svetainė, iš kurios gauta užklausa;
 • naršyklės tipas ir versija;
 • naršyklės programinės įrangos kalba ir versija;
 • IP adresas ir interneto teikėjas;
 • operacinė sistema;
 • naršant per mobilųjį įrenginį – gamintojas / tipo pavadinimas;
 • prekė / paslauga;
 • banko ir kreditinės kortelės duomenys;
 • pranešimas / teksto laukelyje įrašyti duomenys.

Šiuos duomenis naudosime internetinių puslapių veikimui (DS-GVO 6 str. 1 d. b) ir f) p.), užsakymui administruoti ir vykdyti (DS-GVO 6 str. 1 d. b) p.) bei asmeniniais reklamos tikslais (jei pagal DS-GVO 6 str. 1 d. a) p. arba pagal DS-GVO 6 str. 1 d. f) p., esant mūsų teisėtiems interesams, duosite savo sutikimą). Šiuos duomenis taip pat naudosime vykdydami savo teisinius įsipareigojimus šalies ir federalinei valdžiai (pvz., mokesčių inspekcijai) (DS-GVO 6 str. 1 d. c) p.). Sutarčiai sudaryti, atsižvelgiant į unikalų jūsų identifikavimą, bus reikalingas jūsų vardas, pavardė ir adresas. Be šių duomenų negalėsime įvykdyti sutartinių įsipareigojimų. Jei jūs savo noru suteiksite mums informaciją, ją tvarkysime pagal DS-GVO 6 str. 1 d. f) p.

2. Registraciniai žurnalai

Pagal numatytuosius nustatymus, kai lankotės mūsų interneto puslapiuose, sistemos saugumui ir stabilumui užtikrinti mes laikinai išsaugosime prisijungimo informaciją, kad būtų užtikrintas sklandus ryšys su interneto svetaine bei kitais administravimo tikslais.

Žiniatinklio serverio prieigos žurnaluose registruojama, kuriuo metu vyko tam tikrų puslapių peržiūra. Juose yra šie duomenys: IP adresas, data, laikas, atidaryti puslapiai, protokolai, būklės kodai, duomenų kiekis, HTTP antraštės laukas, vartotojo agentas, atidarytas prieglobos vardas. IP adresai išsaugomi juos sutrumpinus. Sutrumpinti IP adresai po 60 dienų ištrinami.

Klaidų žurnaluose šalia klaidingai įvestų puslapių registruojami prieinami IP adresai ir, priklausomai nuo klaidos, atidarytos interneto svetainės. Klaidų žurnalai, kuriuose registruojami klaidingai įvestų puslapių adresai, ištrinami po septynių dienų.

Prieiga prie FTP yra registruojama pseudonimizuotu vartotojo vardu ir IP adresu. Duomenys ištrinami po 60 dienų.

El. pašto žurnalai, skirti siųsti el. laiškus iš interneto, po vienos dienos tampa anoniminiais. Anonimizuojant pašalinami visi siuntėjo / gavėjo ir pan. duomenys. Išsaugomi tik siuntimo metu turimi duomenys ir informacija apie tai, kaip buvo apdorotas el. paštas (eilės ID arba neišsiųstas). Duomenys ištrinami po 60 dienų.

IP adresas bus naudojamas tik tiek, kiek būtina teisėtiems duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams apsaugoti, nebent vyrautų duomenų subjekto interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės, reikalaujančios asmens duomenų apsaugos. Mūsų svetainės duomenų naudojimo įvertinimas, teisinių ieškinių patraukimas baudžiamojon atsakomybėn, baudžiamasis tyrimas ir mūsų IT saugumo sistemų priežiūra yra teisėti mūsų interesai.

Duomenys tvarkomi remiantis DS-GVO 6 str. 1 d. f) p. Mūsų teisėtas interesas kyla iš aukščiau paminėtų duomenų rinkimo tikslų.

3. Kontaktų forma

Jei jūs naudojate mūsų internetinę kontaktų formą, bus tvarkomi jūsų pateikti duomenys (jų tarpe: lytis, vardas ir pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, el. pašto adresas, telefonas, užklausa), kad galėtume deramai į jus kreiptis, perduoti jūsų pranešimą tinkamam „Dussmann“ atstovui ir kad jis galėtų su jumis susisiekti.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra DS-GVO 6 str. 1 d. f) p., o jei jūs kreipėtės dėl sutarties sudarymo, teisinis pagrindas duomenims tvarkyti šiuo atveju yra DS-GVO 6 str. 1 d. b) p. Mūsų teisėtas interesas kyla iš poreikio atsakyti į jūsų užklausą.

4. Naujienlaiškiai

Jei jūs užsisakote vieną iš mūsų siūlomų naujienlaiškių, mums bus reikalingas tik jūsų galiojantis el. pašto adresas. Kiti duomenys pateikiami laisvanoriškai. Užsiregistravus, mūsų sistema atsiųs jums el. laišką, kuriame bus nuoroda, skirta patvirtinti naujienlaiškių prenumeratą. Taip mes įsitikiname, kad jūs iš tiesų esate nurodyto el. pašto adreso savininkas, ir kad jūs sutinkate gauti naujienlaiškius. Adresas įtraukiamas į naujienlaiškių prenumeratorių sąrašą tik tuomet, kai jūs patvirtinate registracijos metu atsiųstame laiške esančią naujienlaiškių siuntimo aktyvavimo nuorodą (t. v. Double-Opt-In metodas). Registruojantis naujienlaiškiams gauti išsaugomas jūsų IP adresas bei registracijos data ir laikas. Duomenys tvarkomi remiantis DS-GVO 6 str. 1 d. a) p. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kad ateityje nebegautumėte naujienlaiškių, kreipdamiesi į mus privatumo politikos apačioje nurodytais kontaktais arba bet kuriame naujienlaiškyje paspaudę registracijos atšaukimo nuorodą. Siųsdami naujienlaiškius bendradarbiaujame su paslaugų teikėjais, pvz., su „CleverReach“ („CleverReach GmbH & Co. KG“, CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede).

Kaip aktyvus klientas, jūs el. paštu reguliariai gausite informaciją su produktų pasiūlymais. Šiuos informacinius pranešimus siųsime nepriklausomai nuo naujienlaiškių prenumeratos. Šie pasiūlymai skirti pristatyti mūsų paslaugas ir prekes. Duomenys tvarkomi remiantis DS-GVO 6 str. 1 d. f) p. Mūsų teisėtas interesas kyla iš ketinimo pateikti jums informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas.

Jei nenorite, kad jums būtų siunčiami panašaus turinio el. laiškai, galite paspausti bet kurio el. laiško pabaigoje esančią nuorodą, taip atsisakydami šių laiškų gavimo ateityje.

5. Naujienos / darbo pasiūlymai

Siųsdami jums naujienas ar darbo pasiūlymus automatiškai informuosime apie jūsų nustatyto filtro kriterijus atitinkančias naujienas ar darbo pasiūlymus iš jūsų pasirinktos verslo srities ar įmonės. Mums tik reikia jūsų galiojančio el. pašto adreso. Registruojantis naujienoms ar darbo pasiūlymams gauti, išsaugosime jūsų IP adresą, registracijos datą, laiką ir jūsų filtro nustatymus. Registruojantis darbo pasiūlymams gauti papildomai bus išsaugotas puslapis, kuriame atliekama registracija. Duomenys bus naudojami tik pranešimams siųsti. Duomenys tvarkomi remiantis DS-GVO 6 str. 1 d. a) p. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kad ateityje nebegautumėte pranešimų, kreipdamiesi į mus privatumo politikos apačioje nurodytais kontaktais arba bet kuriame naujienų pranešime arba darbo pasiūlyme paspaudę registracijos atšaukimo nuorodą.

Jūsų mums suteikti duomenys naujienoms ar darbo pasiūlymams siųsti bus naudojami, iki būsite pašalintas iš naujienas / darbo pasiūlymus gaunančių asmenų sąrašo ir atsisakymo gauti šiuos pranešimo gavimo. Kitais tikslais pas mus išsaugoti duomenys liks nepaveikti.

6. Slapukai, žiniatinklio švyturiai ir panašios technologijos

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, o žiniatinklio švyturiai – nedideli vaizdiniai failai, dėl kurių, jums naršant mūsų interneto svetainėse, tampa įmanoma jūsų įrenginyje (kompiuteryje, nešiojamame kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone ar pan.) išsaugoti specialią informaciją (kartu vadinamą „slapukais“). Slapukai padeda nustatyti mūsų interneto svetainių naudojimo dažnumą ir vartotojų skaičių bei padaryti mūsų pasiūlymus jums patogesnius ir efektyvesnius. Savo svetainėse naudojame sesijos slapukus ir nuolatinius slapukus.

Naudotis mūsų pasiūlymais galima ir be slapukų. Savo naršyklėje jūs galite išjungti slapukų saugojimą, taip apsiribodami tam tikromis svetainėmis, arba nustatyti, kad naršyklė praneštų jums, kai bus siunčiamas slapukas. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju galėsite ribotai naudotis interneto svetaine ir gausite tik ribotas vartotojo instrukcijas.

Slapukų apdorojama informacija reikalinga prieš tai nurodytais tikslais – mūsų bei trečiųjų šalių teisėtiems interesams. Duomenys tvarkomi remiantis DS-GVO 6 str. 1 d. f) p.

6.1. „Google Analytics“ 

Mes naudojame „Google Analytics“, internetinės analizės paslaugą, kurią teikia „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija („Google“). „Google Analytics“ leidžia sudaryti statistinius duomenis apie svetainių naudojimą ir jų šaltinius. Slapukų duomenys saugomi 2 metus. „Google Analytics“ naudojame tik statistiniais tikslais, pvz., stebėti, kiek žmonių spustelėjo tam tikrą elementą ar informaciją.

Teisinis pagrindas – tai mūsų teisėti interesai, atsižvelgiant į informacijos diapazoną, siūlomą bendradarbiaujant su mūsų paslaugų teikėjais (DS-GVO 6 str. 1 d. f) p.), ir į sukurtus naudojimo profilius su pseudonimais, kuriais naudojasi mūsų svetaine lankytojai, taip gaudami iš mūsų informaciją.

„Google Analytics“ pagrindas yra slapukai, jie renka informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų interneto svetaine, ir išsaugo jūsų IP adresą. Tam, kad interneto svetainės lankytojų nebūtų galima identifikuoti pagal IP adresą, naudojame specialų kodą, kuris užtikrina, kad jūsų IP adresas būtų trumpinamas, taigi, perduodamas anonimizuotai. Pagal šį sutrumpintą IP adresą yra neįmanoma identifikuoti atskirų naudotojų. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ taikomą duomenų apsaugą rasite čia: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.

Galite užkirsti kelią duomenų rinkimui ir perdavimui „Google“, paspaudę ant toliau esančios nuorodos ir atsisiuntę bei įsidiegę pateikiamus įskiepius: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Be to, pasinaudoję toliau esančia nuoroda, jūs galite pakeisti nustatymus (https://adssettings.google.com/anonymous?hl=en-GB&sig=ACi0TCgjQOtZZmsnhor-F-jUaLKUXPozB-azrbC60G1nlIid6ZBXp9mJfsSLCyW2C06i4JsWIeRrQw2CyV7laWP2gtjISjDTv8QM7RXXbZBM5xM64a1uc); tą patį galite padaryti per NAI (Network Advertising Initiative) deaktyvavimo puslapį http://www.networkadvertising.org. Galiausiai, pakeitę bendruosius savo naršyklės nustatymus, jūs galite sustabdyti slapukų saugojimą.

Su „Google“ suderintas su slapukais, vartotojų atpažinimu ir reklamų ID susijęs naudotojų ir įvykių saugojimo laikotarpis yra 14 mėnesių.

Bendrai apie „Google“: „Google Analytics“ surinkta informacija perduodama „Google LLC“, kurios būstinė yra JAV. Daugiau informacijos apie „Google“ duomenų apsaugą rasite čia: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6.2. „Google reCAPTCHA“

Mes naudojame „Google“ paslaugą „reCAPTCHA“, kad nustatytume, kas daro konkretų įrašą mūsų kontaktų ar naujienlaiškio formoje: žmogus ar kompiuteris. Šią paslaugą teikia „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija („Google“). Remdamasi šiais duomenimis „Google“ patikrina, esate žmogus, ar kompiuteris: naudojamo prietaiso IP adresu, svetaine, kurioje lankotės ir kur įterpta „captcha“, vizito data ir trukme, naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos tipo atpažinimo duomenimis, „Google“ paskyra, jei esate prisijungę prie „Google“, pelės judesiais ant „reCAPTCHA“ paviršių, paspaudimais ir klaviatūros veiksmais bei užduotimis, kuriose jums reikia atpažinti vaizdus. Kai kuriais atvejais turėsite būti aktyvūs spustelėdami ir pasirinkdami vaizdus („reCAPTCHA“ 2 versija), kitais atvejais būsite atpažintas kaip žmogus, remiantis ankstesne sąveika su mūsų svetaine („reCAPTCHA“ 3 versija).

Teisinis pagrindas prieš tai aprašytam duomenų tvarkymui yra DS-GVO 6 str. 1 d. f) p. Turime teisėtą interesą tvarkyti šiuos duomenis, kad galėtume užtikrinti savo interneto svetainės saugumą ir apsisaugotume nuo automatinio duomenų įvedimo ar atakų.

Naudojant „Google reCAPTCHA“, asmens duomenys taip pat gali būti perduodami į „Google LLC“ serverius JAV. „Google“ privatumo politiką galite peržiūrėti čia: https://policies.google.com/privacy

6.3. „Google Maps“ naudojimas

Žemėlapiams rodyti ir nuorodoms kurti ši svetainė naudoja „Google Maps“. „Google Maps“ valdo „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija („Google“). Mūsų teisėtas interesas naudoti „Google Maps“ – informuoti lankytojus apie vietoves. Teisinis pagrindas prieš tai aprašytam duomenų tvarkymui yra DS-GVO 6 str. 1 d. f) p.

Bendradarbiavimas su „Google“ duomenų apsaugos įstatymų srityje grindžiamas pagal DS-GVO 26 str. sudarytą bendros atsakomybės sutartį, kurią galima rasti šiuo URL: https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-controller-terms/.

Kai lankotės tinklalapiuose, kuriuose yra „Google Maps“, informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine (pvz., jūsų IP adresas), perduodamas „Google“ ir ten saugomas. Šiame kontekste asmens duomenys taip pat gali būti perduodami į „Google LLC“ serverius JAV.

Tuo atveju, jei nesutinkate su būsimu duomenų perdavimu „Google“, galite visiškai išjungti „Google Maps“ žiniatinklio paslaugą, naršyklėje išjungdami „JavaScript“ programą. Tokiu atveju mūsų interneto svetainėje nebegalėsite naudotis „Google Maps“ ir žemėlapių rodymo paslauga.

6.4. „Google Ads“ / „Ads Conversion Tracking“

Individualių skelbimų, pasiūlymų ir funkcijų efektyvumui įvertinti naudojame „Google Ads“ ir „Google Ads Conversion“, kuriuos teikia „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija („Google“). Slapukas nustatomas, kai tik spustelite „Google“ skelbimą. Šis slapukas nėra skirtas asmeniui identifikuoti. Tai turėtų leisti mums nustatyti, ar per 30 slapuko galiojimo dienų grįšite į svetainę su konkrečiu pasiūlymu. Konversijų slapuko pateikta informacija naudojama konversijų statistikai generuoti „Google Ads“ klientams, pasirinkusiems „Conversion Tracking“ (konversijų stebėjimą) funkciją. Mes stebime bendrą žmonių, spustelėjusių skelbimą per „Conversion Tracking“ žymą buvo nukreipti į interneto svetainę, skaičių.

Teisinis pagrindas – tai mūsų teisėti interesai įvertinti kiekvieno skelbimo, pasiūlymo ir informacinio pranešimo funkcijų, kurios siūlomos bendradarbiaujant su mūsų paslaugų teikėjais (DS-GVO 6 str. 1 d. f) p.), efektyvumą, ir į sukurtus naudojimo profilius su pseudonimais, kuriais naudojasi mūsų svetaine lankytojai, taip gaudami iš mūsų informaciją.

Galite užkirsti kelią duomenų rinkimui ir perdavimui „Google“, neleisdami naršyklei rinktis tam tikrų techninių nuostatų. Tačiau norime atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju jūs galbūt negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Jūs taip pat turite galimybę pasirinkti reklamavimo „Google“ nustatymus. Tokiu atveju spauskite nuorodą https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de ir išjunkite suasmenintą reklamą. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad ši funkcija gali neveikti visuose jūsų įrenginiuose ir visose naršyklėse. Daugiau informacijos galite rasti čia: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.

Naudojant „Google Ads“, asmens duomenys taip pat gali būti perduodami į „Google LLC“ serverius JAV.

6.5.„Google Fonts“ naudojimas

Nuosekliam šriftų pateikimui mūsų svetainė naudoja „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija („Google“), paslaugą „Google Fonts“. Atidarius interneto svetainę, naršyklė į savo naršyklės talpyklą įkelia reikiamus interneto šriftus, kad tekstai ir šriftai būtų rodomi teisingai.

Norint tai padaryti, jūsų naudojama naršyklė turi būti prijungta prie „Google“ serverių, kurie gali apimti asmenį identifikuojančios informacijos perkėlimą į „Google LLC“ serverius JAV. Be to, „Google“ gauna duomenų, kad mūsų interneto svetainė buvo pasiekta per jūsų IP adresą. „Google“ interneto šriftų naudojimas yra naudingas nuosekliai ir patraukliai pristatyti mūsų internetines paslaugas. Dėl šios priežasties pagal DS-GVO 6 str. 1 d. f) p. atsiranda teisėtas interesas. Jei jūs naršyklė nepalaiko šriftų, bus naudojami standartiniai jūsų kompiuterio šriftai.

Daugiau informacijos apie „Google Fonts“ rasite https://developers.google.com/fonts/faq, o „Google“ privatumo politiką rasite https://www.google.com/policies/privacy.

7. „Facebook“

„Facebook“ gerbėjų puslapių naudojimas

„Facebook“ mes dirbame su gerbėjų puslapiais. Tai „Facebook“ platformoje siūlomos interneto svetainės, kurios atstovauja mums kaip įmonei, ir yra naudojamos pvz., susisiekti su klientais ir interesantais.

Bendra atsakomybė su „Facebook“

Kartu su „Facebook Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija, esame atsakingi už duomenų rinkimo ir naudojimo etapą statistiniams jūsų duomenims ruošti; apdorojimas vyksta, kai jūs lankotės mūsų gerbėjų puslapiuose. Pateikdami toliau esančią informaciją, vadovaujamės bendros atsakomybės įsipareigojimu. Jums lankantis mūsų gerbėjų puslapiuose, per jūsų įrenginyje esančius slapukus „Facebook“ rinks jūsų asmens duomenis, tokius kaip jūsų IP adresas ir kita informacija. Tai taikoma tiek lankytojams, kurie turi „Facebook“ paskyrą, tiek tiems, kurie nėra registruoti „Facebook“ nariai. Kokie duomenys tiksliai yra tvarkomi, aprašyta „Facebook“ paruoštoje „Informacijoje apie svetainės įžvalgos duomenis“: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Tuomet per „Facebook“ apibendrintą, statistinę ir anoniminę vartotojų statistikos formą, šie apdorojimo rezultatai pateikiami mums, kaip gerbėjų puslapių operatoriams.

Šiame kontekste apie jus surinktus duomenis tvarko „Facebook Ireland Ltd.“ ir, jei reikia, perkelia juos į šalis, esančias už Europos Sąjungos ribų. Kokius duomenis „Facebook“ tvarko kitiems savo tikslams, „Facebook“ aprašo savo duomenų politikoje, kurią rasite paspaudę ant šios nuorodos: https://de-de.facebook.com/policy.php. Čia taip pat rasite informacijos apie „Facebook“ kontaktų parinktis, taip pat reklamų nustatymo parinktis. Mes neturime jokios įtakos šiam tolesniam „Facebook“ duomenų tvarkymui. „Facebook“ lieka pati atsakinga už tokį asmens duomenų, susijusį su lankymusi gerbėjų puslapiuose, tvarkymą, kai šie duomenys nėra priskiriami bendrai atsakomybei.

Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tyrimo etapo duomenys taip pat bus perduoti JAV esančioms įstaigoms, taigi už Europos Sąjungos teritorijos ribų.

Jei lankantis mūsų gerbėjų puslapiuose esate registruotas „Facebook“ vartotojas, jūsų įrenginyje bus slapukas su jūsų „Facebook“ ID. Taip „Facebook“ supranta, kad apsilankėte mūsų gerbėjų puslapiuose ir kaip jais naudojotės. Tai taikoma ir visiems kitiems „Facebook“ puslapiams. Jei norite to išvengti, turėtumėte atsijungti nuo „Facebook“ arba išjungti funkciją „likti prisijungus“, taip iš savo įrenginio ištrindami ten esančius slapukus. Atlikę šiuos veiksmus turite išjungti naršyklę ir paleisti ją iš naujo.

Tarpusavio susitarime (kurį galima atsisiųsti iš čia: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) pagal DS-GVO „Facebook“ sutinka prisiimti pagrindinę atsakomybę už vadinamųjų įžvalgų duomenų tvarkymą ir pagal DS-GVO vykdyti visus su šių įžvalgų duomenų tvarkymu susijusius įsipareigojimus Mes nepriimame sprendimo dėl įžvalgos duomenų ir visos kitos informacijos, susijusios su DS-GVO 13 str., tvarkymo. Susitarimo esmę galima rasti čia: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Jei norite pagal DS-GVO pasinaudoti turimomis savo teisėmis (su jomis galite susipažinti E.3 skyriuje). Norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad iškilus abejonėms mes vieni negalėsime pilnai įvykdyti šių teisių. Tokiu atveju būtų geriau, jei tiesiogiai kreiptumėtės į „Facebook“. Informaciją apie jūsų teises į svetainės įžvalgas „Facebook“ skelbia čia: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Kalbant apie svetainės įžvalgas ir apie su „Facebook“ bendrą atsakomybę, dėl konkrečiai jūsų situaciją grindžiančių priežasčių jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi su jumis susiję asmens duomenys. Informacijos apie tai, kaip pasinaudoti savo teise prieštarauti, galite rasti čia: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Jei jums vis dėlto prireiktų pagalbos, galite kreiptis į mus. Jūsų prašymą, kiek jis susijęs su įžvalgos duomenimis, mes perduosime „Facebook“.

Apdorojant lankytojo asmens duomenis, naudojamasi pagrindiniu puslapiu, taip pat statistiniu mūsų gerbėjų puslapių naudojimo įvertinimu. Šis vertinimas mums atliekamas anonimiškai. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra DS-GVO 6 str. 1 d. f) p. Mūsų teisėti interesai, susiję su asmens duomenų rinkimu lankantis gerbėjų puslapiuose ir atliekant statistinius vertinimus, yra: bendravimas ir sąveika su potencialiais interesantais ir klientais; informacijos apie mūsų įmonę skleidimas; mūsų informacinio pasiūlymo lankytojų naudojimosi gerbėjų puslapiais anoniminis vertinimas ir pristatymas bei pseudoniminių vartotojo profilių sukūrimas mūsų tinklalapiui naudoti.

Mūsų individuali atsakomybė

Mes taip pat apdorojame duomenis, gaunamus jums naudojantis gerbėjų puslapiais, kuriuos jūs nurodote savanoriškai (pvz., komentare), kad atsakytume į jūsų klausimus, bendrautume su jumis ir galėtume pasiūlyti gerbėjų puslapiuose esančią arba mūsų siūlomą informaciją. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra DS-GVO 6 str. 1 d. f) p., o jei jūs kreipėtės dėl sutarties sudarymo, teisinis pagrindas yra DS-GVO 6 str. 1 d. b) p. Teisėtas interesas yra veiksmingos informacijos apie vartotojus, klientus ir interesantus gavimas bei bendravimas su šiais asmenimis.

 

Jūs galite susisiekti su mumis ir pareikšti savo teises į duomenis, kuriuos tvarkome savo atsakomybe, jei esate šių duomenų subjektas. Tačiau jei tai susiję su tokiu duomenų tvarkymu, už kurį atsako tik „Facebook“, iš anksto pažymime, kad mūsų galimybės naudotis jūsų teisėmis apsiriboja nukreipimu į atitinkamas „Facebook“ įstaigas.

C. Kita informacija

1. Duomenų saugojimo trukmė

Jei renkant duomenis (pvz., gavus sutikimą) ar šioje privatumo politikoje nėra aiškiai įvardinta duomenų saugojimo trukmė, asmens duomenys bus ištrinti, jei jie nebebus reikalingi saugojimo tikslui, nebent ištrinti šiuos duomenis draudžia įstatymai (pvz., komerciniai ir mokesčių įstatymai).

Kadangi asmens duomenis saugome tik vykdydami duomenų saugojimo įsipareigojimus, šie duomenys paprastai yra blokuojami, kad jais galima būtų pasinaudoti tik tada, kai tai būtina vykdant duomenų saugojimo įsipareigojimus.

2. Sauga

Mes imamės visų būtinų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis nuo praradimo ir netinkamo naudojimo. Jūsų duomenys yra saugomi saugioje, visuomenei neprieinamoje darbo aplinkoje. Visose interneto svetainėse yra naudojamas SSL arba TLS šifravimas. Jūsų duomenys yra šifruojami tiesiogiai perdavimo metu. Saugumo sumetimais šiuo metu neteikiame papildomos informacijos šiuo klausimu.

3. Susijusių šalių teisės

Sutikimo atšaukimas

Jei jūs davėte sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, bet kuriuo metu galite jį atšaukti, taip nutraukdami jo galiojimą ateityje. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos iki atšaukimo sutikimo pagrindu vykdytam duomenų tvarkymo teisėtumui. Atšaukus sutikimą, nedelsdami ištrinsime atitinkamus duomenis, nes tolesnis jų tvarkymas negali būti grindžiamas sutikimu, suteikiančiu teisinį pagrindą. Sutikimo atšaukimą galite siųsti mums el. paštu datenschutzbeauftragter @remove-this.dussmann.de, taip pat galite jį siųsti paštu, laišką adresuodami „Dussmann Stiftung & Co. KGaA“, Friedrichstraße 90, 10117 Berlynas.

Kitos teisės

Savo teises galite ginti šalies, kurioje gyvenate, esančio „Dussmann Group“ nacionalinio padalinio atžvilgiu. Atsakingų asmenų pavardes ir adresus rasite susijusių bendrovių sąraše https://www.dussmanngroup.com/verbundene-unternehmen/ arba prie atitinkamo nacionalinio padalinio kontaktų.

Iš „Dussman Group“ atsakingo asmens jūs turite teisę reikalauti patvirtinimo, ar yra tvarkomi su jumis susiję asmens duomenys; jei taip, jūs turite teisę į informaciją apie šiuos asmens duomenis ir informaciją, nurodytą DS-GVO 15 str.

Jūs turite teisę iš atsakingo asmens reikalauti nedelsiant ištaisyti apie jus turimus neteisingus asmens duomenis, o prireikus – juos papildyti (DS-GVO 16 str.).

Jūs turite teisę iš atsakingo asmens reikalauti, kad būtų nedelsiant ištrinti su jumis susiję asmens duomenys, su sąlyga, kad taikoma viena iš DS-GVO 17 str. nurodytų priežasčių, pvz., jei duomenys nebereikalingi siekiamam tikslui (teisė ištrinti).

 

Jūs turite teisę iš atsakingo asmens reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, su sąlyga, kad yra nurodoma viena iš DS-GVO 18 str. nurodytų priežasčių, pvz., jei pateikėte prieštaravimą tvarkyti duomenis.

Jeigu techniškai įmanoma, jūs turite teisę gauti asmeniškai identifikuojamą informaciją, kurią esate mums pateikę įprastu ir mašininiu būdu nuskaitomu formatu, arba reikalauti, kad duomenų subjektas šią informaciją perduotų kitam atsakingam asmeniui (teisė perduoti duomenis, DS-GVO 20 str.).

Jei jūsų asmens duomenys perduodami į ES nepriklausančią šalį, kurioje nėra užtikrinama tinkama apsauga, mes paprastai sudarome sutartį, kuri leidžia užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą. Jei sertifikavimas pagal ES ir JAV „Privacy Shield“ konvenciją padeda užtikrinti tinkamą apsaugos lygį, kiekvienas paslaugų teikėjas pateikia šį sertifikavimą patvirtinančią nuorodą. Mes taip pat taikome standartines privatumo sąlygas, kurias galima rasti šiuo URL: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Dėl konkrečiai jūsų situaciją grindžiančių priežasčių jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi su jumis susiję asmens duomenys. Tokiu atveju atsakingas asmuo asmens duomenų nebetvarkys, nebent jis galėtų pateikti įtikinančius teisėtą duomenų tvarkymą pagrindžiančius įrodymus, kurie nusvertų duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jei toks duomenų tvarkymas yra susijęs su teisinių ieškinių pareiškimu, įgyvendinimu ar gynimu (DS-GVO 21 str.).

Jūs galite be papildomų svarstymų bet kada pareikšti prieštaravimą dėl jūsų duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais.

Nepažeisdami jokių kitų administracinių ar teisminių gynimo būdų, jūs turite teisę pateikti skundą prižiūrinčiai institucijai, jei manote, kad buvo pažeista DS-GVO nustatyta jūsų asmens duomenų tvarkymo tvarka (DS-GVO 77 str.). Šią teisę galite ginti savo gyvenamosios vietos, darbo ar tariamo pažeidimo vietos valstybės narės prižiūrinčioje institucijoje. Pavyzdžiui, už Berlyne esančios „Dussmann Stiftung & Co. KGaA“ veiklą atsakinga prižiūrinti institucija yra Berlyno už duomenų apsaugą ir informacijos laisvę atsakingas šalies komisaras, Friedrichstr. 219, 10969 Berlynas. Jūs galite bet kuriuo metu kreiptis į kitą prižiūrinčią instituciją. Asmenims, kurie kreipiasi dėl atsakingų asmenų, esančių valstybėje-narėje už Vokietijos ribų, galima kreiptis į ten esančią kompetentingą instituciją.

Kitų nacionalinių ir tarptautinių duomenų apsaugos įstaigų apžvalgą galite rasti čia.

4. Šios privatumo politikos pakeitimai

Norėdami užtikrinti, kad mūsų duomenų apsaugos gairės visada atitiktų galiojančius teisinius reikalavimus, pasiliekame teisę bet kada atlikti pakeitimus. Tai taip pat taikoma tuo atveju, kai duomenų apsaugos informacija turi būti koreguojama dėl naujų ar pataisytų pasiūlymų ar paslaugų.

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl šios privatumo politikos, raginame susisiekti su mumis. Džiaugiamės, kad patikėjote mums savo duomenis.

Būklė: 2020-09-30